© Komáromi Napsugár Óvoda 2018
NapsugárÓvoda
Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.

Szolgáltatások

Gyógytestnevelés

Nagy csoportos gyermekek kerülnek orvosi, esetleg szakorvosi javaslat alapján a gyógytestnevelési csoportba, melyet hetente egyszer 45 percben tartanak az óvoda tornaszobájában.

Logopédia

Heti egy alkalommal (Egyházi Emőke) A 2017/18-as tanévtől kezdve, már nem csak az 5., hanem a 3. életévüket betöltött gyermekeknek is logopédiai szűrésen kell átesniük. A szakszolgálat logopédusai minden tanévben (május) szűrik az 5. életévüket betöltött gyermek beszéd- és nyelvi fejlettségét. 3 éves korban a nyelvi fejlettség szűrése történik meg. Ekkor még artikulációs szűrésre nincs szükség, mert ebben az életkorban előforduló beszédhanghibák élettaninak tekinthetők. 5 éves korban kerül sor majd a beszédartikuláció szűrésére, valamint annak megítélésére, hogy az írott nyelv (írás, olvasás) elsajátításához szükséges különféle képességek szintje megfelelő e.

Ovifoci

Heti két alkalommal (Egyed Máté) A magyar sport jövője elképzelhetetlen a felnövekvő generációk sikeres és minél szélesebb körű sportnevelése nélkül. Ma hazánkban a gyerekek jelentős része szakavatott testnevelés oktatás és készségfejlesztés nélkül marad, így nem csupán a tehetségek időben történő felfedezésére kicsi az esély, de egyúttal a sport jellem-, és közösségformáló ereje is háttérbe szorul. Az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program több sportág világszerte sikerrel alkalmazott kispályás rendszeréhez hasonlatosan először teszi lehetővé, hogy a labdarúgással történő ismerkedést már a 3-6 éves korosztály is intézményesített keretek közt tehesse meg. Az MLSZ óvodai országos programjának az a célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket. Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program.

Gyógypedagógiai foglalkozás

Szakértői vélemény alapján (Pokornyiné Pintér Ildikó, Óvári Andrea) A gyógypedagógus feladatai sokrétűek. A köznevelési törvény alapján a többségi óvodában a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása szükséges. A speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. A gyógypedagógus közvetlenül foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekkel, nyomon követi az érintett gyermek fejlődését. Részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, rendszeresen hospitál az együttnevelést végző óvodai csoportnál. Támogatja az óvodapedagógusok munkáját, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükségletekhez igazodó módszerekre, speciális eszközök kiválasztására, segíti a szakértői vélemény értelmezését. Kapcsolatot tart a szülőkkel a fejlesztés sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.

Fejlesztő pedagógiai foglalkozás

Heti egy alkalommal (Németh Viktória) A fejlesztés nem azonos a változtatással, az erőltetett rátanítással, a korrepetálással, amelyek direkt ráhatással gyors teljesítmény-, vagy viselkedésváltozást eredményezhetnek. A környezeti feltételek illesztése az érési folyamathoz a fejlesztés lényege. Ezek hiányában a fejlődési folyamat: A fejlődés soha nem jelent egy egységes, minden képességre egyformán kiterjedő, egyenes vonalú, töretlen fejlődésmenetet. A gyermek egész fejlődése a különböző fejlődési útvonalakból összetevődő háló, s ezek integrációja hoz létre egy új minőséget a fejlődésben. Ha megfelelő mennyiségű és minőségű inger éri az idegrendszert, akkor a különböző képességek fejlődésében más-más időpontban ugrásszerű változások figyelhetők meg. Ezek az úgynevezett szenzitív (érzékeny) fázisok, vagy szakaszok, amelyekben a gyermek különösen érzékeny egyes külsőhatásokra, a fejlesztésre. Ezeket az érzékeny periódusokat különös fogékonyság jellemzi egy-egy pszichikus funkció (pl. percepció, mozgás, beszéd, stb.) fejlesztése szempontjából. A fejlesztés különbözőformái: - Prevenciónak tekinthető a szenzitív periódusban alkalmazott támasznyújtás,az éppen fejlődő pszichikus struktúrák kibontakoztatását és begyakorlását biztosító környezeti hatás. - Korrekció: a fejlődési ívben bekövetkezett megakadás, lemaradás rendezésére irányuló beavatkozás. Az optimális fejlődéshez a környezeti ráhatás tudatos alkalmazása – fejlesztés – szükséges.
- lelassul, retardált fejlődési menet következik be; - egyes területeken lemarad a fejlődés; - egyes struktúrák között nem alakul ki kapcsolat; - egyes területeken a kapcsolat labilis marad, - egyes területeken a kapcsolat hibásan jön létre.

A gyermekkori kezdődő

mozgásszervi elváltozások

nagy része tornával

gyógyítható, ezért van

igen nagy jelentősége a

prevencióban ennek a

tevékenységnek.