© Komáromi Napsugár Óvoda 2018
NapsugárÓvoda
Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.

Hírek

Közlemény Komárom Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba való jelentkezés idejéről, módjáról, az óvodakötelezettség teljesítéséről a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv, azaz a járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, akkor a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (A bejelentést a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.) A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. A szülő, gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (2) bekezdése 2021. május 28. napjától hatályát vesztette. A módosítás értelmében ettől az időponttól kezdődően az óvoda már nem köteles azt a gyermeket felvenni, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése az óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.